Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2009

Κανονισμοί Βιβλιοθήκης για μαθητές

1. Συμπεριφορά των μαθητών στη Βιβλιοθήκη
α) Η βιβλιοθήκη είναι χώρος εργασίας, γι’ αυτό θα πρέπει να επικρατεί
απόλυτη ησυχία.
β) Η σχολική τσάντα τοποθετείται στην είσοδο της Βιβλιοθήκης σε υποδειγμένο
χώρο.
β) Οι μαθητές απαγορεύεται να τρώνε, να πίνουν και να χρησιμοποιούν κινητό।
δ) Οι μαθητές οφείλουν να τακτοποιούν τις καρέκλες στη θέση που τις βρήκαν και να ρίχουν στον κάλαθο τυχόν άχρηστα χαρτιά μετά το τέλος της εργασίας τους.

2. Δανεισμός βιβλίων
α) Οι μαθητές δανείζονται μέχρι δυο βιβλία για περίοδο 15 ημερών. Μετά την
παρέλευση των πιο πάνω ημερών επιστρέφουν τα βιβλία και εάν θέλουν ανανέωση μπορεί να γίνει για άλλες १५ μέρες εφόσον δεν ζητήθηκαν από άλλους μαθητές.
β) Οι μαθητές επιλέγουν τα βιβλία της προτίμησης τους χωρίς να αλλάζουν τη
θέση των βιβλίων. Η βιβλιοθηκάριος σημειώνει στην καρτέλα με το όνομα τους
τα βιβλία τα οποία έχουν δανειστεί και οι μαθητές υπογράφουν στο χώρο που
τους υποδεικνύεται. Όταν επιστρέφονταιτο βιβλίο επιστρέφεται, ο μαθητής δεν το τοποθετεί τα βιβλία, δεν τα τοποθετούν μόνοι τους στο ράφι, αλλά τα παραδίδουν στη βιβλιοθηκάριο για να γίνει η ξεχρέωση και ταξιθέτηση.
γ) Οι μαθητές προσέχουν , δεν σχίζουν και δεν καταστρέφουν τα βιβλία, δεν σημειώνουν και δεν υπογραμμίζουν μέσα στα βιβλία.
δ) Ο δανεισμός αρχίζει 1 Νοεμβρίου και λήγει 1η Μαϊου.

३। Υλικό της Βιβλιοθήκης πουδεν δανείζεται για μεταφορά εκτός βιβλιοθήκης:
α) Παλαίτυπα και σπάνια βιβλία.
β) Τα βιβλία αναφοράς (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, σχολικά βοηθήματα κ.λ.π.),
γ) Το χαρακτηριζόμενο ως πολύτιμο, σπάνιο ή εξαντλημένο βιβλίο
γ) Το χαρακτηριζόμενο ως επιτόπιας χρήσης: Ορισμένα βιβλία τα οποία χρησιμοποιούνται για ομαδικές εργασίες.
δ) Βιβλία που προέρχονται από δωρεές.
ε) Οι τόμοι και τα τεύχη των περιοδικών.
στ) Πληροφοριακό υλικό (κλαδικές μελέτες, στατικές εκδόσεις της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης).

4. Απώλεια βιβλίου: Όσοι μαθητές χάσουν το βιβλίο που έχουν δανειστεί οφείλουν να το αντικαταστήσουν αγοράζοντάς το διαφορετικά δεν δικαιούνται να παραλάβουν ενδεικτικό/απολυτήριο ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό.

KANONIΣΜΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρει η Σεβέρειος Βιβλιοθήκη Παγκυπρίου Γυμνασίου έχουν όλα τα μέλη του Παγκυπρίου Γυμνασίου και μετά το κοινό, υπό τη προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Μέλη του Παγκυπρίου Γυμνασίου θεωρούνται όλοι οι διδάσκοντες, οι εργαζόμενοι σ’ αυτό καθώς και οι μαθητές και μαθήτριες του Σχολείου.
1.ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
1. Δικαίωμα δανεισμού υλικού της Σεβερείου Βιβλιοθήκης Παγκυπρίου Γυμνασίου έχουν τα μέλη του Παγκυπρίου Γυμνασίου και το κοινό.
2. Για να δικαιούται κάποιος να δανειστεί βιβλίο από τη Βιβλιοθήκη πρέπει να συμπληρώσει ένα έντυπο με τα στοιχεία του: «Αίτηση εγγραφής μέλους». Απαραίτητη προϋπόθεση η παρουσίαση Ταυτότητας.
३। Υλικό της βιβλιοθήκης που δεν δανείζεται για μεταφορά εκτός βιβλιοθήκης:
α) Τα παλαίτυπα και σπάνια βιβλία
β) Τα βιβλία αναφοράς (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, σχολικά βοηθήματα κ.λ.π.),
γ) Το χαρακτηριζόμενο ως πολύτιμο, σπάνιο ή εξαντλημένο βιβλίο
γ) Το χαρακτηριζόμενο ως επιτόπιας χρήσης: Ορισμένα βιβλία τα οποία χρησιμοποιούνται για ομαδικές εργασίες.
δ) Βιβλία που προέρχονται από δωρεές.
ε) Οι τόμοι και τα τεύχη των περιοδικών.
στ) Πληροφοριακό υλικό (κλαδικές μελέτες, στατικές εκδόσεις της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης).

Ο χρόνος δανεισμού για το υπόλοιπο υλικό της βιβλιοθήκης τόσο για τους διδάσκοντες και το κοινό όσο και για τους μαθητές και μαθήτριες είναι 15 μέρες.

Ο προβλεπόμενος από τον κανονισμό χρόνος δανεισμού/αριθμός δανειζομένων τεκμηρίων μπορεί κατ’ εξαίρεσιν να παραταθεί/αυξηθεί μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης με υποδειγματική και αποδεδειγμένη συνέπεια υποβάλει στην υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης αίτηση στην οποία να αιτιολογείται το αίτημα του, να προσδιορίζεται επακριβώς ο χρόνος επιστροφής και να δηλώνεται ότι το βιβλίο θα επιστραφεί όταν ζητηθεί από άλλο χρήστη.

Σε καμιά περίπτωση ο χρόνος δανεισμού δεν υπερβαίνει τον ένα συνολικά μήνα και ο αριθμός των βιβλίων δεν υπερβαίνει τα २ (δύο).

Η υπεύθυνη της βιβλιοθήκης μπορεί κατόπιν συνεννόησης με τους διδάσκοντες ή κατά την κρίση της, να μειώσει, τη διάρκεια του χρόνου δανεισμού βιβλίων που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση.

Οι αναγνώστες έχουν δικαίωμα να ανανεώσουν το δανεισμό δυο φορές από μια εβδομάδα εφόσον το βιβλίο που έχουν δανειστεί δεν έχει ζητηθεί από άλλον αναγνώστη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης μπορεί να ανακαλέσει τον δανεισμό βιβλίων που παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση.

Κάθε χρήστης ο οποίος χρειάζεται υλικό που είναι δανεισμένο μπαίνει σε κατάλογο αναμονής . Βιβλίο το οποίο είναι σε λίστα αναμονής και επιστρέφεται παραμένει στην Βιβλιοθήκη για δυο μέρες για λογαριασμό του πρώτου που βρίσκεται στη λίστα. Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού δανείζεται στον αμέσως επόμενο.

Η συνεχής παρακράτηση υλικού της Βιβλιοθήκης από οποιονδήποτε χρήστη και η εκπρόθεσμη επιστροφή αυτού επιφέρει την προσωρινή αναστολή του δικαιώματος δανεισμού για δυο μήνες ύστερα από απόφαση της Επιτροπής της Βιβλιοθήκης. Επαναλαμβανόμενη εκπρόθεσμη επιστροφή επιφέρει κατάργηση του δικαιώματος χρήσης της Βιβλιοθήκης.

Αναγνώστης ο οποίος καταστρέφει ή χάνει το βιβλίο της βιβλιοθήκης, το οποίο έχει δανειστεί, υποχρεώνεται να το αντικαταστήσει μέσα σε 15 μέρες.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Οι αναγνώστες είναι υποχρεωμένοι όταν εισέρχονται στη βιβλιοθήκη να αφήνουν στον προθάλαμο αντικείμενα που δε χρησιμεύουν στη μελέτη τους όπως χαρτοφύλακες, τσάντες κλπ.

Οι αναγνώστες ερευνούν για το υλικό που τους ενδιαφέρει και όταν τελειώσουν το αφήνουν πάνω στα τραπέζια. Δεν επιτρέπεται να το τοποθετούν οι ίδιοι πίσω στις προθήκες.

Μέσα στη Βιβλιοθήκη απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα, το φαγητό, το ποτό και η μεταφορά κινητού τηλεφώνου.

Ωράριο Βιβλιοθήκης

ΣΕΒΕΡΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


Ωράριο Λειτουργίας   08.00΄ π.μ.- 14.00΄ μ.μ.   Δευτέρα - Παρασκευή
                                 

Τηλ. : 0035722466718
          0035722466711 μέσω Παγκυπρίου Γυμνασίου

Φαξ:   0035722430915
e-mail: severioslibrary@yahoo.gr
            severioslibrary@gmail.com

Αναζητείστε τα βιβλία μας
EL/egwcgi/82729/query.egw;/-1+147.102.210.203:21213/ADVANCEκαι http://www.cln.com.cy
Μάθετε την ιστορία του σχολείου στο οποίο ανήκει η βιβλιοθήκη μας http://lyk-pagkyprion-lef.schools.ac.cy/